V souvislosti s onemocněním COVID-19 doporučuje Česká obchodní inspekce (dále ČOI) před vycestováním do zahraničí sledovat aktuální doporučení na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí a příslušných zastupitelských úřadů ČR v zemi, kam se chystáte vycestovat. ČOI doporučuje taktéž sledovat aktuální informace na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví a Státního zdravotního ústavu.

„Koronavirus se dostal už do všech zemí EU, například Itálie, Francie, Rakouska, Španělska a Německa. Vzhledem k rostoucímu počtu nakažených si mnoho cestovatelů není jisto, zda by měli vyjet na dovolenou, nebo zůstat doma. Je však možné zrušit pobyty, které již byly rezervovány bez nutnosti platit storno poplatky? Tuto otázku není tak snadné zodpovědět, protože vždy závisí na tom, zda jste si objednali zájezdy, tedy souborné služby, nebo jen ubytování či jinou samostatnou službu, nezahrnutou do zájezdu,“ říká ústřední ředitel ČOI Mojmír Bezecný.

Zakoupené zájezdy do vyjmenovaných rizikových oblastí:
V případě, že služby cestovního ruchu byly zakoupeny v rámci zájezdu u cestovní kanceláře, má podle § 2535 občanského zákoníku zákazník právo odstoupit od smlouvy před zahájením zájezdu bez zaplacení odstupného (storno poplatků), jestliže v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významný dopad na poskytování zájezdu nebo na přepravu osob do místa určení cesty nebo pobytu. V takovém případě má zákazník právo na vrácení veškerých uhrazených plateb za zájezd, nemá však právo na náhradu škody.


Čtěte také

Při platbách kartou v zahraničí pozor na variantu DCC


V případě, že je pro místo určení cesty nebo pobytu vydáno doporučení Ministerstva zahraničních věcí (MZV), které doporučuje do tohoto místa necestovat např. z důvodu ohrožení života nebo zdraví, se ČOI domnívá, že podmínky ustanovení § 2535 občanského zákoníku jsou naplněny a zákazníkovi vzniká právo na odstoupení od smlouvy bez zaplacení odstupného. Aktuální doporučení pro cesty do zahraničí jsou uveřejněna na internetových stránkách www.mzv.cz. Přestože doporučení Ministerstva zahraničních věcí nejsou právně závazným rozhodnutím a o tom, zda byly podmínky pro možnost bezplatného odstoupení od smlouvy o zájezdu naplněny, může závazně rozhodnout pouze soud, domníváme se, že rozhodovací praxe soudů bude k těmto doporučením přihlížet.

Ostatní zakoupené zájezdy:
Pokud nejsou podmínky pro odstoupení od smlouvy bez zaplacení storno poplatků naplněny (např. zákazník se pouze obává vycestovat, aniž by v místě určení nebo cesty mimořádná okolnost ovlivňující zájezd skutečně existovala a nejedná se o oblast vyhlášenou Ministerstvem zahraničních věcí), může i tak zákazník od smlouvy o zájezdu odstoupit. Je-li ujednáno odstupné (storno poplatky), musí být jeho výše přiměřená. Přiměřenost odstupného se odvíjí od doby mezi okamžikem odstoupení od smlouvy a okamžikem zahájení zájezdu s ohledem na očekávané úspory nákladů a na příjmy z náhradního využití služeb cestovního ruchu. Není-li ujednáno odstupné, odpovídá jeho výše ceně zájezdu snížené o úspory nákladů a o příjmy z náhradního využití služeb cestovního ruchu. Na žádost zákazníka pořadatel výši odstupného odůvodní.

Zdravotní potíže na dovolené:
V případě, že se zákazník v souvislosti s onemocněním nebo ochrannými zdravotními opatřeními ocitne v průběhu zájezdu v nesnázích, je cestovní kancelář povinna mu bezplatně poskytnout pomoc, zejména ho informovat o zdravotních službách, místních úřadech a konzulární pomoci, pomoci se zprostředkováním komunikace na dálku a s nalezením náhradního cestovního řešení. Nelze-li v důsledku nevyhnutelných a mimořádných okolností zajistit návrat zákazníka, jak bylo dohodnuto ve smlouvě, nese cestovní kancelář ve většině případů náklady na nezbytné ubytování, a to nejvýše za tři noci na jednoho zákazníka. Toto omezení se nevztahuje na některé kategorie osob, které vzhledem k zdravotním omezením vyžadují zvláštní péči.

Zakoupené letenky, ubytování a jiné služby cestovního ruchu:
Cestujícím, kteří zakoupili samostatné letenky nebo ubytování (tedy nikoliv zájezd), doporučuje ČOI, aby se o možnostech zrušení cesty informovali u příslušné letecké společnosti nebo ubytovatele, případně u poskytovatele svého cestovního pojištění. Výše uvedená pravidla týkající se zájezdů se na ně nevztahují.

Kdy spotřebiteli pomůže ČOI:
Ačkoli má zákazník právo odstoupit od smlouvy před zahájením zájezdu bez zaplacení odstupného, jestliže v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významný dopad na poskytování zájezdu nebo na přepravu osob do místa určení cesty nebo pobytu, není-li mu to umožněno a nevrátí-li cestovní kancelář veškeré uhrazené platby za zájezd, inspekce v rámci kontrolní činnosti nemá žádnou pravomoc přinutit prodejce peníze vrátit, lze se ale v rámci mediace obrátit na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR), avšak nedojde-li k dohodě obou stran ani v rámci mediace, musel by se spotřebitel o svá práva soudit.