ČVUT – České vysoké učení technické v Praze
ČZU – Česká zemědělská univerzita v Praze
MU – Masarykova univerzita Brno
MZLU – Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
SLU – Slezská univerzita v Opavě
TUL – Technická univerzita v Liberci
UJEP – Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
UK – Univerzita Karlova v Praze
UPa – Univerzita Pardubice
UTB – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
VŠE – Vysoká škola ekonomická
VŠCHT – Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
VUT – Vysoké učení technické v Brně
ZČU – Západočeská univerzita v Plzni
Technická univerzita Ostrava

Nabídka vzdělávání seniorů v Praze