S příchodem roku 2024 vstupuje v platnost řada změn z oblasti Ministerstva práce a sociálních věcí, které primárně ovlivní státní sociální podporu a důchodový systém. Taktéž dochází ke klíčovým úpravám v oblasti důchodů, směřujícím k udržitelnosti celého penzijního systému.

Ministerstvo práce a sociálních věcí nadále rozšiřuje digitální transformaci resortu, což povede ke zjednodušení a urychlení dosavadních procesů pro klienty i úředníky. V klientské zóně Jenda bude možné podat žádost o důchod online, a plánuje se také převedení dalších agend do elektronického prostředí.

Zrychlení a zjednodušení řízení o dávkách státní sociální podpory

Mezi těmito opatřeními dojde například ke zkrácení lhůty pro uplatnění námitek z 30 na 15 dnů. Dochází k zavedení povinnosti dodavatele plynu a elektřiny doručit na výzvu ÚP ČR potvrzení o výši nákladů za plyn a elektřinu a dalším změnám, které umožní zefektivnění procesů řízení o dávky prostřednictvím automatizace některých procesů. Účinnost: 1. ledna 2024.Důchodové pojištění

Pravidelná valorizace důchodů

Výše základní výměry starobního, invalidního, vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu pro rok 2024 se zvyšuje o 360 Kč na 4 400 Kč měsíčně.
Účinnost: 1. ledna 2024.

Změna podmínek pro přiznání tzv. předčasného starobního důchodu

Novela zákona o důchodovém pojištění přináší několik změn pro tzv. předčasné starobní důchodce, včetně zkrácení maximální doby předčasnosti na 3 roky a prodloužení potřebné doby pojištění z 35 na 40 roků (účinnost od 1. 10. 2024). Procentní výměra přiznaného důchodu se valorizuje až od ledna kalendářního roku následujícího po roce, v němž pojištěnec dosáhl důchodového věku.

Zákon upravuje i mechanismus valorizace důchodů

Od 1. 10. 2023 se mění obecná pravidla pro valorizaci důchodů, přičemž výpočet růstu cen bude nově odvozen pouze z indexu spotřebitelských cen za domácnosti důchodců. Účinnost: 1. října 2023 (s výjimkou opatření, které nabude účinnosti až 1. 10. 2024).


Pacientům poskytují podporu a porozumění pacientské organizace
Úprava valorizací a zpřísnění podmínek pro předčasné důchody


Zvýšení zvláštního příspěvku k důchodům

Zvláštní příspěvek k důchodu se zvyšuje o 5,2 % na částky 2 816 Kč (účastníci odboje) a 1 408 Kč (vdovy, vdovci) měsíčně. Účinnost: 1. ledna 2024.

Technická novela důchodových předpisů

Cílem této novely je především náprava některých nevyhovujících nebo překonaných ustanovení. Jedná se o sérii změn, pro příklad uvádíme:
●výslovně se stanoví právo žadatele o dávku změnit datum jejího přiznání během probíhajícího správního řízení,
●orgány sociálního zabezpečení mají možnost upustit od vymáhání bagatelních nebo zjevně nedobytných přeplatků na dávkách a také mohou tomu, kdo odpovídá za přeplatek na dávce důchodového pojištění povolit placení přeplatku ve splátkách,
●výslovně se stanoví právo dědiců na vstup do řízení o dávku důchodového pojištění v případě, že o dávce nebylo pravomocně rozhodnuto před smrtí oprávněného
Účinnost: 1. ledna 2024

Žádosti o důchod nově i online

Zavádí se možnost podání žádosti o důchod online a související úprava místní příslušnosti okresní správy sociálního zabezpečení. Žádost o důchod je možné podat na ePortálu ČSSZ. Účinnost: 1. prosince 2023.