Velká část seniorů touží po naplnění pocitu smysluplnosti života ve stáří, možnosti předat cenné životní a pracovní zkušenosti mladším generacím. Jednou z oblastí, kde by se mohli více prosadit, je oblast komunitního života, komunální politiky a dobrovolnické pomoci.

Únorová brněnská konference byla věnovaná závěrečné fázi projektu „Dialogem k aktivnímu občanství seniorů“. Zaměřila se právě na posílení občanské angažovanosti seniorů. Podle náměstkyně ministryně pro sociální a rodinnou politiku Zuzany Jentschke Stőcklové, je cílem dostat do povědomí lidí a celospolečenské diskuse témata jako jsou aktivní stárnutí, předávání zkušeností mezi starší a mladou generací a dobrovolnictví jako možnost zapojení starších lidí do společnosti.

Není žádným tajemstvím, že podle nejnovějších demografických prognóz bude během dalších nejméně padesáti let naše populace značně stárnout, až jedna třetina občanů České republiky bude v důchodovém věku. Již nyní nejsou senioři jednolitou homogenní skupinou. Jiné potřeby a schopnosti má senior se zdravotními problémy, člověk, který ztratil životního partnera, má nízký důchod, mezi seniory existuje řada naprosto soběstačných lidí, kteří žijí velmi aktivním stylem života.Náměstkyně Zuzana Jentschke Stőcklová také považuje za důležité ukázat všem skupinám seniorů, že o něco máme zájem, a adekvátně je dle jejich možností a přání zapojit znovu do společenského dění.

Náměstkyně představila opatření, kterými se MPSV soustředí především na podporu těch, kdo pomoc potřebují nejvíce. Chystaný institut „Volna na péči“ by měl pečujícím osobám umožnit zůstat doma s nemocným členem rodiny několik měsíců a starat se o něj bez obavy o ztrátu příjmu nebo zaměstnání. Podpora zdravého a aktivního stárnutí je zachycena v Národním akčním plánu podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017. Obsahuje řadu opatření, klíčová pro jejich uskutečnění je spolupráce na úrovni regionální a místní samosprávy, tedy co nejblíže občanům.

K tomu přispívá dotační program MPSV „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností“, jehož účelem je podpořit neziskové organizace zaměřené na problematiku spojenou se stárnutím populace. Původní objem finančních prostředků, který byl na tyto účely každoročně vyčleněn, činil 6 milionů Kč, roku 2015 došlo k jeho navýšení na 12 milionů a na letošní rok je k dispozici již 14 milionů Kč. Od vzniku tohoto dotačního titulu bylo podpořeno 88 projektů (z celkem přijatých 145 žádostí) v souhrnné výši přes 30 milionů korun.

Aktuální prioritou je příprava Koncepce rodinné politiky ČR, která by měla být na jaře tohoto roku předložena vládě ke schválení. Snahou MPSV je pojímat současnou rodinu komplexně, jako širší společenství, včetně řešení seniorské problematiky a problematiky neúplných rodin. Hlavním principem by se měla stát mezigenerační solidarita.

Ilustrační foto: Složení slibu na radnici v Praze 7. Foto © tvpraha7.cz